Atletska trijada

Ženska atletska trijada je sindrom koji se sastoji iz tri međusobno povezana poremećaja: energetskog deficita (niska telesna masa), poremećaja menstrualnog ciklusa i smanjene gustine kostiju. Ženska atletska trijada nastaje zbog nedovoljnog unosa energije u odnosu na energetske potrebe organizma. Neke sportistkinje unose nedovoljne količine energije jer nemaju dovoljno informacija o pravilnoj ishrani i ne znaju koliko kalorija je potrebno da unesu da bi zadovoljile svoje energetske potrebe. Devojke/žene koje se bave sportovima u kojima je vitkost tela značajna često drže dijete kako bi smanjile telesnu masu ili imaju poremećen obrazac ishrane (isključuju određene namirnice ili grupe namirnica iz ishrane, imaju epizode prejedanja i namerno izazvanog povraćanja, koriste laksative, klizme, diuretike, preparate za mršavljenje). Nedovoljan energetski unos može da bude i posledica velike energetske potrošnje u sklopu fizičke aktivnosti, ukoliko se energestki unos ne poveća u dovoljnoj meri.

Patofiziologija

Raspoloživa energija je energija koja organizmu ostaje na raspolaganju za obavljanje metaboličkih funkcija u miru, kada se od ukupno unete energije oduzme energija koja se troši za fizičku aktivnost. Kada je količina raspoložive energije smanjena, organizam se ponaša štedljivo i smanjuje količinu energije koju troši na metaboličke funkcije u miru. Zbog nedostatka energije javljaju se fiziološke i neuroendokrine adaptacije u organizmu: nastaju poremećaji menstrualnog ciklusa, odnosno amenoreja i poremećaj metabolizma kosti (osteopenija/osteoporoza). Kada postoji niska raspoloživa energija smanjuje se učestalost i amplituda pulseva gonadotropnog rilizing hormona (GnRH), a usled toga i učestalost i amplituda pulseva luteinizirajućeg hormona (LH) što potom dovodi do anovulatornog ciklusa, oligomenoreje, a kasnije i amenoreje. U okviru ženske atletske trijade funkcionalna hipotalamička amenoreja može da bude primarna ili sekundarna. Smanjena raspoloživa energija, nedovoljan unos kalcijuma i D vitamina hranom i nizak nivo estrogena dovode do smanjene mineralizacije kostiju u periodu rasta i razvoja ili do demineralizacije kostiju nakon završenog rasta i postignute maksimalne mineralizacije, usled čega nastaje ostepenija/osteoporoza i povećan rizik stres fraktura i drugih povreda.female-athlete-triad-picture22

Učestalost ženske atletske trijade

Ženska atletska trijada se najčešće javlja kod devojaka/žena koje se takmičarski bave sportom i to naročito u sportovima u kojima je vitkost tela značajna (balet, umetničko klizanje, gimnastika i sl), ali može da se javi i kod žena/devojaka koje se sportom bave rekreativno. Prema rezultatima različitih istraživanja učestalost javljanja sva tri elementa ženske atletske trijade zajedno, kreće se od 1,2% do 4,3% u sportistkinja koje se bave različitim sportovima. Učestalost javljanja pojedinih elemenata trijade je znatno veća.

Lečenje

U lečenju ženske atletske trijade treba da učestvuje multidisciplinarni tim koji čine lekar-endokrinolog, nutricionista i psiholog. Trener i fizioterapeut takođe predstavljaju značajne članove tima, a od izuzetnog je značaja i bliska saradnja sa porodicom sportistkinje. Osnovni princip lečenja predstavlja povećanje raspoložive energije kroz povećanje energetskog unosa i/ili smanjivanje učestalosti, du-žine i intenziteta treninga.