Intrauterini uložak sa gestagenima (IUS)

Indikacije

IUS, hormonski aktivno dugotrajno kontraceptivno sredstvo je pogodno za sve pacijentkinje željne za kontraceptivnim sredstvom dugog dejstva, uključujući i žene sa istorijom VTE (venska tromboembolija),  žena sa migrenom sa ili bez aure, osobe kod kojih je estrogen kontraindikovan. Žene starije od 45 godina u vreme insercije mogu zadržati IUS in situ dok ne prestane potreba za koriščenjem kontacepcije. Ne postoje dokazi da se efikasnot IUS smanjuje pri koriščenju lekova ikakve vrste.

Priprema

Pre insercija IUS potrebno je izvršiti skrinig na najčešće uzročnike infekcija genitalnog trakta tj.hlamidija, gonoreja kao i sve ostale infekcije za koje postoji sumnja o mogućem zaraživanju, ili za koje pacijentkinja izazi želju za njihovo testiranje. Ako testiranje na seksualno prenosive bolesti nije moguće, tada pre insercije sprovesti profilaktičku antibiotsku terapiju antibiotikom širokog spektra koji uključuje i populaciono utvrđene najčešće uzročnike. U slučaju postojanja sistemske infekcije prvo identifikovati uzročnika infekcije i sprovesti specifičnu antibiotsku terapiju, te tek posle izlečenja  sistemske infekcije insertovati IUS.

Vreme insercije

Bilo kada tokom menstrualnog ciklusa, ali ako je žena amenoroična ili je prošlo više od 5 dana od početka menstrualnog ciklusa potrebna je dodatna barijerna kontracepcija prvih 7 dana posle insercije. Insercija se može izvršiti i posle abortusa kao i 4 nedelje posle porođaja.

Praćenje i komplikacije

Pacijentkinje treba obučiti kako da same proveravaju postojanje konaca IUS. Žene treba upoznati sa simptomima perforacije uterusa i infekcije te savetovati kontrolu odmah po prepoznavanju simptoma. Lečenje obilnog produženog krvarenja povezanog sa IUS sprovodi se NSAIL, a u slučaju alergije acetil-salicilnom kiselinom ili preparatom iz iste grupe lekova za koje iskustveno ne postoji alergija. Nakon identifikacije Actinomycetes u cervikalnom brisu potrebno je izvršiti procenu postojanja infekcije. Ne preporučuje se inicijalno vađenje IUS bez dokazanog postojanja infekcije. Kod utvrđene trudnoće sa IUS in situ potrebno je izvaditi IUS pre 12 gestacijske nedelje bez obzira da li će se trudnoća zadržati.

Kontrola

Posle prvog krvarenja ili 3 do 6 nedelja posle insercija, a radi isključivanja infekcije, perforacija ili ekspulzije. Nakon prvog kontrolnog pregleda dalje slede redovne godišnje ginekološke kontrole.