Vantelesna

Test za utvrđivanje rane trudnoće i ultrazvuk

Petnaest dana posle embriotransfera treba napraviti test za dokazivanje rane trudnoće. Ovaj osetljivi test se zasniva…

SAZNAJTE VIŠE

Intrauterina inseminacija (IUI)

Iako intrauterina inseminacija (IUI) po zvaničnoj i važećoj definiciji ne spada u grupu asistiranih reproduktivnih …

SAZNAJTE VIŠE

In vitro fertilizacija (IVF)

Program IVF podrazumeva nekoliko sukcesivnih koraka:
  • programsku evaluaciju,
  • suprimiranje hipofize agonistima ili
SAZNAJTE VIŠE